"โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”

กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

ความเป็นมาของโครงการ

ข้อมูลโครงการImage

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษา ทบทวนการดำเนินงาน แนวทาง วิธีดำเนินงานด้านพัฒนาระบบ ITS ทั้งในและต่างประเทศ
2. เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบ ITS ทั้งในภาพรวมระดับประเทศและระดับพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้าน ITS
3. เพื่อจัดทำมาตรฐานระบบ ITS และแนวทางการนำระบบ ITS ไปสู่การปฏิบัติ
4. เพื่อจัดทำโครงการนำร่องในการพัฒนาระบบ ITS ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ขอบเขตของงาน

1. การศึกษารวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ ITS
2. การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบ ITS และโครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาระบบ ITS
3. การจัดทำมาตรฐานระบบ ITS และแนวทางการนำระบบ ITS ไปสู่การปฏิบัติ
4. การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น และการฝึกอบรมทางวิชาการ

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ฐานข้อมูลการพัฒนาระบบ ITS ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบูรณาการการดำเนินงานด้าน ITS และ ใช้ในการวางแผนแม่บทการพัฒนาระบบ ITS
2. แผนแม่บทการพัฒนาระบบ ITS ของภาพรวมของประเทศ และของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเพื่อเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบ ITS และบูรณาการแผนงานโครงการพัฒนาระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและการบริหารและขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบ ITS ในภาพรวมของประเทศ/มีแผนงาน โครงการพัฒนาระบบ ITS ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการพัฒนาระบบ ITS
3. มาตรฐานระบบ ITS ของประเทศที่มีความจำเป็นสำหรับการพัฒนาระบบ ITS ตามแผนแม่บทที่จัดทำขึ้น รวมถึงลำดับความสำคัญของมาตรฐานที่จะต้องดำเนินการจัดทำในอนาคต และแนวทางการทำให้เกิดขึ้นจริง
4. โครงการนำร่องจากแผนงาน/โครงการในระดับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่สามารถเป็นตัวอย่างของโครงการในการดำเนินงานพัฒนาระบบ ITS โดยจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานที่สามารถทำได้จริงซึ่งสามารถส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถดำเนินการได้ทันที


อัพเดทสถานะของโครงการ

ประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษา 1/2560

Latest Products Image

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สนข.

ประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษา 2/2560

Latest Products Image

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สนข.

ประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษา 3/2560

Latest Products Image

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สนข.

ประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษา 4/2560

Latest Products Image

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคาร สนข.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้ทาง SOCIAL MEDIA ต่างๆ


ผลสรุปโครงการ ภาษาไทย

ผลสรุปโครงการ ภาษาอังกฤษ


ติดต่อ

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2215-1515 โทรสาร 0-2215-5500Top