กิจกรรมโครงการเข้าพบหน่วยงาน

เพื่อเข้าหารือเพื่อเป็นแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาระบบ ITS ของประเทศไทย

Latest Products Image

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560
สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Latest Products Image

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
กรมทางหลวง

Latest Products Image

วันที่ 7 กรกฏาคม 2560
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

Latest Products Image

วันที่ 7 มิถุนายน 2560
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

Latest Products Image

วันที่ 12 มิถุนายน 2560
การรถไฟแห่งประเทศไทย

Latest Products Image

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

Latest Products Image

วันที่ 21 เมษายน 2560
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

Latest Products Image

วันที่ 24 เมษายน 2560
กรมขนส่งทางบก

Latest Products Image

วันที่ 26 เมษายน 2560
การทางพิเศษ

Latest Products Image

วันที่ 26 เมษายน 2560
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Latest Products Image

วันที่ 26 มิถุนายน 2560
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

Latest Products Image

วันที่ 27 เมษายน 2560
กองบังคับการตำรวจจราจร

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม


สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบก
กรมเจ้าท่า
กรมทางหลวง
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
บริษัท ขนส่ง จำกัด

หน่วยงานนอกกระทรวงคมนาคม


กองบังคับการตำรวจจราจร
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานมาตรฐานและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์
มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรไทย

ส่วนภูมิภาค


สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานจังหวัดนครปฐม
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร

Top