สัมมนาโครงการ

แบบตอบรับการเข้าร่วมการสัมนารับฟังความคิดเห็นเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเชิงวิชาการ ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร


การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
  ณ ห้องทิพวรรณ 1 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี


การฝึกอบรมทางวิชาการ

การฝึกอบรมทางวิชาการ
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้อง โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร

Top